УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нээлхий (ус өнгөрүүлэх байгууламжийн нүх)


opening


открытие

Зураг