УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэмэгдэл гидравлик эсэргүүцэлтэй тэнцүүлэх сан


orifice surge tank


уравнительный резервуар с дополнительным гидравлическим сопротивлением

нэмэгдэл гидравлик эсэргүүцэлтэй тэнцүүлэх сан


restricted orifice surge tank


уравнительный резервуар с дополнительным гидравлическим сопротивлением

Зураг