УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг урсгалт шүүлтүүр


uniflow filter


фильтр однопоточный

Зураг