УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг төрлийн шороон боомт


homogeneous-earthfill dam


однородная земляная плотина

нэг төрлийн шороон боомт


simple embankment earth dam


однородная земляная плотина

Зураг