УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг төрлийн чулуун хаялгат боомт


pure rockfill dam


однородная каменно-набросная плотина

Зураг