УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг төрлийн бус шороон цөм (шороон боомт)


composite core wall


неоднородное ядро

Зураг