УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг төрлийн бус шороон боомт


composite earth dam


неоднородная земляная плотина

нэг төрлийн бус шороон боомт


zoned earth dam


неоднородная земляная плотина

нэг төрлийн бус шороон боомт


zoned-fill dam


неоднородная земляная плотина

нэг төрлийн бус шороон боомт


zoned-type dam


неоднородная земляная плотина

нэг төрлийн бус шороон боомт


zoned embankment dam


неоднородная земляная плотина

Зураг