УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг төрлийн бус шороон байгууламж


zoned earthfill structure


неоднородное земляное сооружение

Зураг