УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг төрлийн биш шороон боомт


multiple-zoned earth dam


неоднородная земляная плотина

Зураг