УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг талын бэхэлгээтэй хаалт


single-skin gate


затвор с одиночной обшивкой

Зураг