УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг тал нь холбоотой хөндлөн далан


one-head spur dike


буна с одной головой

Зураг