УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг дэх өргөлтийн хөөргийн өртөө


first stage pumping station


насосная станция первого подъёма

Зураг