УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэг агрегаттай насос станц


single-unit plant


насосная станция с одним агрегатом

Зураг