УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нэвчүүлэх худаг


sink


поглощающий колодец

нэвчүүлэх худаг


sump


поглощающий колодец

нэвчүүлэх худаг


drain sump


поглощающий колодец

Зураг