УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нуудгай арал


shoal


побочень

Голын усан дотор жишүү байдлаар тогтсон томоохон элсэн далангаас гачиг усны үед ил гардаг хэсэг.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа усны аж ахуйн нэртомьёоны тайлбар толь 2006 х.168

A detached elevation of the sea bottom comprised of any material except rock or coral, which may endanger surface navigation.

Source http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printUK.php?subject=@
Зураг