УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нуман боомт


saddle dam


арочная плотина

A subsidiary dam of any type constructed across a saddle or low point on the perimeter of a reservoir.

Source Guidelines on Instrumentation on Large dams by Central Water Commission Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation Government of India, June 2017, p.76

нуман боомт


arch dam


арочная плотина

Ачаалалд хүнхэр ханан хэрмийн нөхцлөөр голлон ажиллаж, ачааллын заримыг хадан хясаа-эрэг буюу бетонон занги тулгуурт шилжүүлэх замаар тогтвортой, бат бэх байдал нь хангагддаг хавирган боомт.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006 х.167

Thin, curved concrete or masonry dam structure which is built to curve upstream so that the force of the water against it squeezes the arch, compressing and strengthening the structure and pushing it into the ground.

Source Ecolexicon
Нэмэлт тайлбар

Ханын хийц нь эгц босоо болон матигар байж болно.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэртомьёоны тайлбар толь" УБ., 2006 х.167
Зураг