УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нимгэн ханатай хэмжих ус халиагуурын ухлаадас


weir notch


вырез измерительного водослива с тонкой стенкой

Зураг