УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нимгэн нуман боомт


thin-arch dam


тонкая арочная плотина

Зураг