УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нийт талбай (сайжруулах)


reclaimed gross area


валовая площадь (мелиорируемая)

Усны мелиорацийн (сайжруулалтын) арга хэмжээ авч буй цэвэр талбай (хөдөө аж ахуйн болон байгалийн малын тэжээлийн таримал ургамал, мод, суулгацын талбай) ба суваг шуудуу, барилга байгууламж, зам харгуй зэрэгт хамаарах туслах эдэлбэрийн талбай, мөн мелиорацийн талбайн захаар орших сайжруулалтанд ороогүй газрыг нэгтгэсэн нийт бохир талбай.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.166

Зураг