УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нийлмэл хөндлөн огтлолтой ус хэмжилтийн тэвш


compound flume


гидрометрический лоток сложного поперечного сечения

Зураг