УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

насосоор шахаж дүүргэх усан сан


pumped reservoir


наливное водохранилище с наполнением от насосной станции

насосоор шахаж дүүргэх усан сан


pumped storage


наливное водохранилище

Зураг