УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

насосны хонгил (УЦС-ын байшинд)


pipe and pump gallery


насосная галерея

Зураг