УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

насосны ус сорох худаг


pump kettle


приёмный колодец насоса

Зураг