УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

насосны түрэлтэт хоолойн хаалт


pump discharge valve


затвор напорного трубопровода насоса

Зураг