УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

насосны сорох хоолой


intake pipe


всасывающий трубопровод

Зураг