УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

насос станцын дөхүүлэх сувгийн ус авах байгууламж


pump canal headworks


водоприёмник подводящего канала насосной станции

Зураг