УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

насос станцийн сан


pumping-plant forebay


аванкамера насосной станции

Зураг