УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

насос дүүргэх хаалт


priming valve


задвижка для заливки насоса

Зураг