УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

насос ба турбин горимоор хослон ажилладаг гидроагрегат


pumped-storage unit


обратимый гидроагрегат

насос ба турбин горимоор хослон ажилладаг гидроагрегат


reversible pumping unit


обратимый гидроагрегат

Зураг