УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

насос


pump

насос


pump


насос

насос


pump


насос

Хэрэгцээт өндөрт ус хүргэхийн тулд цахилгаан, дулаан болон бусад эрчмийн хөдөлгүүртэй нэг гол дээр байрлуулсан, эсвэл тусгай хөтлүүртэй холбосон ус өргөх машин.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.458

Зураг