УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нарийсгасан хошуу


contracting nozzle


суживающийся насадок

Зураг