УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нарийсган холбосон хана (суваг)


converging wall


стенка сопряжения с сужением

Зураг