УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нарийсалттай усан сан


funnel-shaped basin


суживающаяся аванкамера

Зураг