УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

намдаагуур/эрч сааруулуур


energy dissipator


успокоитель

Боомтын доод бьеф дэх түргэн урсгуурын (дам урсгуурын) ховил онгоцноос бууж буй усны урсгалын эрч хүчийг сааруулах, уг байгууламжийн төгсгөлөөр гулдрил эвдрэх аюулаас урьдчилан сэргийлэх (урсгалын аюулгүй горим тогтоох)- ийн тулд байгуулсан түргэн урсгуурын салшгүй хэсэг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.165

A structure which slows fast-moving spillway flows in order to prevent erosion of the stream channel.

Source http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm
Зураг