УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нам түрэлттэй, хаалттай ус халиагуур боомт


barrage-type spillway


низконапорная водосливная плотина с затворами

Зураг