УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нам түрэлтийн ус татамж


wet-tower intake


низкий башенный водоприёмник

Зураг