УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нам түрэлтийн УЦС


low-head hydroelectric plant


низконапорная ГЭС

Зураг