УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нам тавцант гүдгэр хошуутай энерги унтраагуур


solid roller bucket dissipator


гаситель энергии с вогнутым носком низкого уступа

Зураг