УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нам доголт, гүдгэр хошуутай энерги унтраагуур


submerged bucket dissipator


гаситель энергии с носком низкого уступа

Зураг