УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

нам даралтын дамжуулах хоолой


low pressure line


трубопровод низкого давления

Зураг