УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

налууг нь чулуун хаялган асгаасаар бэхэлсэн шороон боомт


riprapped earthfill dam


земляная плотина с креплением откосов каменной наброской

Зураг