УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

налуу түрбин


inclined shaft turbine


наклонная турбина

Ажлын дугуйн эргэлтийн гол нь налуу байх турбин.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.161

Зураг