УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөсөн далан


ice ridge


ледяной вал

мөсөн далан


ice ridge


ледяной вал

Зайр болон үүрмэг мөс бөөгнөрснөөс үүсэн тогтсон мөсөн далан (гүвээ).

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.157

Нэмэлт тайлбар

Байгалийн болон хиймэл нуурын давалгаанд автамхай эрэг орчим, эсвэл хадаалж амжаагүй түргэн урсгалтай голын эрэг дагуу намрын цөн хөвөх үеэр буй болно.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.157
Зураг