УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөстлөгийн гаралтай далан


drift dam


запруда, образованная ледником

Зураг