УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөс хэмжүүрийн рейк


ice gauging staff


ледомерная рейка

Мөсөн бүрхүүлийн зузааныг хэмжих зориулалтаар мөсний доод гадаргад тулж байхуйц нугастай буюу нугасгүй хөндлөвчийг төгсгөлд нь бэхэлж хийсэн, хэмжих хуваарь бүхий модон буюу төмөр рейк.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.154

Зураг