УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөс хаюур (ус халиах боомт)


ice sluice


ледосброс

Зураг