УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөс зүсүүр (гүүрийн тулгуур) багана


ice guard


ледорез

Зураг