УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөс зүсүүр


ice guard


ледорез

мөс зүсүүр


ice guard


ледорез

Усны барилга байгууламжийг хөвмөл мөсний үйлчлэлээс хамгаалахын тулд усаар хөвж ирэх мөсийг зүсч жижиглэдэг хэрэгсэл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.154

Зураг