УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөс зүсэх ирмэгтэй багана


sharp-nosed pier


бык с ледорезом

Зураг