УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

мөс зайлуулах хавхлага


ice flap


ледосбросный клапан

Зураг